วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม
 
 
 
 

 วิสัยทัศน์

"สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ มุ่งสร้างโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างเท่าเทียม  โดยใช้กลไกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทุกรูปแบบ เพื่อสร้างการส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น"

 

 พันธกิจหรือภารกิจหลักของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์  มีดังนี้ 

-ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้  เกิดความรับรู้  ความเข้าใจ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-ให้คำปรึกษา เสนอแนะนโยบาย ประสานงานเครือข่ายสื่อมวลชน 

 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ให้สามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีเอกภาพ
2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของภาครัฐ ภาคเอกชน และการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อความสุขของประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
3. พัฒนาบทบาทการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 

 ค่านิยมหลักขององค์กร

1. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
2. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และบูรณาการ (Creativity Team work Integration)
3. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
4. มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)
5. จิตสำนึกในการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (Service mind)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar