📌จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 2”

📍วันนี้ (20 ม.ค. 65) เวลา 9.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน เปิดประชุม “การวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 2” โดยมีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด (จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี) เพื่อรับฟังความคิดเห็นมุมมอง และทิศทางการพัฒนาโดย หน่วยงานภาครัฐ ภาคสมาคม หน่วยงานเอกชน รับฟังความคิดเห็น มุมมองและทิศทางการพัฒนา. ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการพัฒนายกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และยกระดับมาตรฐานทางการค้า สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ กระจายกิจกรรมการผลิต การขนส่ง ธุรกิจต่างๆ รองรับการเปิดเสรีทางการค้า ภายใต้แผนงาน “ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สำหรับจัดทำแผน ววน. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ ระยะที่ 2 ” เพื่อสรุปประเด็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ดำเนินการโดยทีมอาจารย์คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงแรม 42 C จังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :