🐷📌นครสวรรค์ ประชุมติดตามสถานการณ์เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พร้อมเร่งสำรวจ จำนวนฟาร์ม และสุกร ล่าสุดไม่พบการติดเชื้อในจังหวัด

🐷📌(21 มกราคม 2565) เวลา 13.30 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

🐷📌สืบเนื่องจากมีการพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Africa Swine Fever : ASF) ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา ล่าสุด พบการติดเชื้อใน 13 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยเชื้อไวรัส นี้ เป็นโรคที่ระบาดในสุกร ติดเชื้อแล้วจะเสียชีวิตทั้งหมด ไม่มีวัคซีน ไม่ติดต่อมาสู่คน ในต่างประเทศพบการติดเชื้อมาตั้งแต่ปี 2561 สถานการณ์ติดเชื้อในประเทศไทย พบครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา ล่าสุด พบใน 11 จังหวัด ในส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ยังไม่พบการติดเชื้อ มีเพียงการพบสุกรป่วย ซึ่งได้ตัดตอน ฝังทำลาย ไปแล้ว จำนวน 71 ตัว อยู่ระหว่างการอนุมัติเงินชดเชยแก่เกษตรกรผู้เลี้ยง ต่อไป

🐷📌ปัจจุบันจังหวัดนครสวรรค์ มีจำนวนสุกร 201,779 ตัว เกษตรกรจำนวน 789 ราย มีโรงฆ่าสุกร 34 แห่ง

🐷📌จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ราคาสุกรชำแหละในท้องตลาดทั่วประเทศ มีราคาสูงขึ้น ทุกฝ่ายได้เร่งแก้ไขปัญหา ได้แก่ การเพิ่มจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดง ราคา กิโลกรัมละ 150 บาท ซึ่งจะมีป้าย "พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน" ซึ่งมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ แล้ว 7 แห่ง โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงพาณิชย์ ในการช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภค ในโครงการนี้

🐷📌จากที่ประชุม จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับฟังสถานการณ์ ปริมาณการเลี้ยงสุกร จำนวนสุกรในพื้นที่ พร้อมทั้งซักซ้อมแนวทาง กรณีพบการแพร่ระบาดของเชื้อ ASF เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการ เช่น การแจ้งเตือนประชาชน การเข้าพื้นที่เพื่อแก่ส่วนราชการที่รับผิดชอบ เพื่อซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จึงต้องเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอย่างรัดกุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

🐷📌มาตรการเฝ้าระวัง ที่ดำเนินการในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ การสุ่มเก็บตัวอย่าง ตามเขียง และโรงฆ่าสัตว์ , การตั้งจุดตรวจควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกร , ควบคุมการเคลื่อนย้าย , กำหนดจัดประชุมเพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุ โรค ASF จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความ ข้อมูล แก่ประชาชน ผู้ประกอบการทั้งผู้เลี้ยง และผู้จำหน่ายสุกร ต่อไป

🐷📌หากประชาชน หรือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร พบปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056 221455 หรือที่ 093 6826589 นายทวีโชค ละม้ายศรี หัวหน้ากลุ่มงานฯ

เผยแพร่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar