ความก้าวหน้า โครงการทางเลี่ยงเมืองด้านตะวันออก จังหวัดนครสวรรค์
 

✅ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก (ตอนที่ 1-4 ) เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน สร้างระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่งให้สมบูรณ์ ✴โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก (ตอนที่ 1-4 ) ก่อสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาทางหลวง ให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้น โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก เป็นการเพิ่มโครงข่ายทางหลวงเพื่อสนับสนุนการขนส่งของจังหวัดนครสวรรค์ เป็นการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่งให้สมบูรณ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คมนาคม โดยมีเป้าหมายการเชื่อมโยงโครงข่าย (Connectivity) และเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง (Mobility) ซึ่งเป็นเป้าหมายบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กรมทางหลวงได้รับงบประมาณปี 2564 เพื่อทำการก่อสร้าง สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ✴ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก (ตอนที่ 1-4 ) มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง และเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน คาดว่าจะลดปริมาณการจราจรที่ไม่จำเป็นต้องผ่านตัวเมืองนครสวรรค์ , ลดต้นทุนในการขนส่งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม , ลดการใช้พลังงาน อันเกิดมาจากการจราจรที่ติดขัดในเขตตัวเมือง และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ต่อไป #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ on Monday, August 30, 2021

 คะแนนโหวต :