น้ำพระทัยสู่ใจราษฎร โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง

น้ำพระทัยสู่ใจราษฎร  โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง

จากพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความมุ่งมั่นในในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทุกหมู่เหล่า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ “โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง” ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 โครงการ ครอบคลุม 11 จังหวัด ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤติภัยแล้ง ประกอบด้วย

1.พื้นที่ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

2.พื้นที่ ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

3.พื้นที่ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (จุดที่ 1)

4.พื้นที่ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (จุดที่ 2)

5.พื้นที่ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

6.พื้นที่ ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

7.พื้นที่ ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

8.พื้นที่ ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

9.พื้นที่ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

10.พื้นที่ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

11.พื้นที่ ต.โพธิ์ตาก และต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

12.พื้นที่ ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

13.พื้นที่ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน

14.พื้นที่ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

15.พื้นที่ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

พื้นที่ทั้ง 15 นี้ ได้ถูกแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ประชาชนมีน้ำใช้สอยในช่วงภาวะขาดแคลน นี่คือน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยประชาชนและบำบัดทุกข์บำรุงสุขต่อคนไทยทุกคน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.thairath.co.th/news/local/2088521คะแนนโหวต :