การจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ่ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

การจดแจ้งการพิมพ์ 

 

e-Service
ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

http://e-service.nlt.go.th/

https://e-service.nlt.go.th/File/DetailByName?fileName=E%3A%5C_files%5CFolio.Test%5CAdminDownload%5Cf4c63f3c-3282-4a00-9d3f-762a853d6a73.pdf

 คะแนนโหวต :