📌ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การบริโภคและจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์

📌🟢เรื่อง การบริโภคและจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

📌🟢ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่สามารถแพร่กระจายได้เร็วและมีโอกาสทำให้ติตเชื้อไต้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆ และประเทศไทยได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ตังกล่าวกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๒) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ยกเลิกประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ห้ามมิให้มีการบริโภคและจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ข้อ ๒ ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน Nakhonsawan Care ตามประกาศจังหวัดนครสรรค์ เรื่อง รายชื่อร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน Nakhonsawan Care จำนวน ๙๓ ร้าน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ สามารถจัดให้มีการจำหน่าย และบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในบริเวณร้านไม่เกิน ๒๓.๐๐ นาฬิกา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ห้ามจัดให้มีการแสดงดนตรีสดหรือการแสดงอื่นใดในบริเวณร้าน

และห้ามมีการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ และต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) อย่างเคร่งครัด

📌🟢ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายขยันต์ ศิริมาศ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัตนครสวรรค์คะแนนโหวต :