📌นครสวรรค์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📌🟢วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ , รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ , หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ , แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ , นายอำเภอไพศาลี ปลัดอำเภอ กำนัน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

เผยแพร่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :