?จังหวัดนครสวรรค์ ได้รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2564 หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสำนักงาน ก.พ.ร.

?จังหวัดนครสวรรค์ ได้รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2564 หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสำนักงาน ก.พ.ร.

?วันนี้ (16 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รายหมวด) และการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมพิธี ฯ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ฯ

?จังหวัดนครสวรรค์ ได้รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร

?ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการยกระดับ ประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐในการอำนวยความสะดวกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

เผยแพร่ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :