?จังหวัดนครสวรรค์ เปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ประจำปี 2564 พร้อมรับสาธารณภัย

?จังหวัดนครสวรรค์ เปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย

?วันนี้ (16 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายบรรจง โพธิวงค์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

?สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและสถานการณ์โควิด 19 ในระดับจังหวัด จำนวน 16 หน่วยงาน และหน่วยงานพื้นที่ในระดับอำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งสิ้น 150 หน่วย มีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย บรรยายการปรับพื้นฐาน เรื่องด้านการจัดการสาธารณภัย/การบัญชาการเหตุการณ์และโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับ และการฝึกบนโต๊ะ โดยโจทย์สถานการณ์ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย และการฝึกบนโต๊ะ โจทย์สถานการณ์ (นวทางการเผชิญเหตุ/การจัดการในภาวะฉุกเฉินและการเตรียมการหลังเกิดภัย รวมถึงการถอดบทเรียนจากการฝึก (After Action Review : AAR)

?ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ได้เตรียมความพร้อม รับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 โดยให้ทบทวและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัดให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอถือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ช่วงฤดูฝน

เผยแพร่ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :