จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด

?วันนี้ (14 กันยายน 2564) นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะตรวจติดตามการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ม.15 ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์, แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.7 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว และแปลงใหญ่ข้าว ม.5 (บ้านสะเดาซ้าย) ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้ติดตาม และกำกับดูแล ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ตามใบกำหนดคุณลักษณะที่คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดได้อนุมัติ ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดให้เป็นไปด้วยความสุจริต' เรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการทุจริตในการเรียกรับผลประโยชน์

?ทั้งนี้ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

เผยแพร่ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :