ศบค.จังหวัดนครสวรรค์ สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน ป้องกันการแพร่ระบาดรอบใหม่ นครสวรรค์ เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อพื้นที่นครสวรรค์ ออกคำสั่งคณะกรรมการฯ ให้เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการสถานประกอบการ นำลูกจ้างหรือพนักงานทั้งแรงงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ตรวจหาเชื้อ Covid-19 ฝ่าฝืนมีโทษสูง

?คำสั่ง ศบค.จังหวัดนครสวรรค์ ให้เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการสถานประกอบการ นำลูกจ้างหรือพนักงานทั้งแรงงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ตรวจหาเชื้อ Covid-19

ศบค.จังหวัดนครสวรรค์ เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อพื้นที่นครสวรรค์ สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ป้องกันการแพร่ระบาดรอบใหม่ โดยมีคำสั่งคณะกรรมการฯ ให้เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการสถานประกอบการ นำลูกจ้างหรือพนักงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ตรวจหาเชื้อ Covid-19 ฝ่าฝืนมีโทษสูง

-ให้เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการสถานประกอบการ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือสถานที่อื่นใดที่มีการให้บริการในลักษณะคล้ายกัน นำลูกจ้างหรือพนักงานร้านทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen test kit (ATK)

-หากพบผู้ติดเชื้อ covid-19 ให้ปิดสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 7 วัน นับแต่วันที่พบเชื้อ

-ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 52 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558) และต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 18 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548)

****?การบริการตรวจกลุ่มเสี่ยง Covid-19 เชิงรุก โดย เทศบาลนครนครสวรรค์และหน่วยงานต่างๆ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ) ณ บริเวณลานจอดรถและบริเวณหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ภายในสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

?เอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้

ประชาชน/แรงงานคนไทย : บัตรประจำตัวประชาชน

แรงงานต่างด้าว (ที่มีใบอนุญาต) : เอกสารประจำตัว

แรงงานต่างด้าว (ที่ยังไม่มีใบอนุญาต) : เอกสารประจำตัว(หากมี)

ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 15.00 น.

?เปิดให้บริการทุกวัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่.. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลนครนครสวรรค์

หมายเลขโทรศัพท์ 094-9711022 , 094-9712085 , 094-9711774

เผยแพร่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

 

 คะแนนโหวต :