สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การ เพื่อยกระดับสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การ เพื่อยกระดับสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

วันนี้ (3 ส.ค. 64) เวลา 09:00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นผู้แทนเข้ารับการตรวจประเมินในการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยมี นายจาดุร อภิชาตบุตร ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางรัตช์วรรณ กาญจนปัญญาคม นายศักดิ์ เสกขุนทด และนายพนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ เป็นผู้ทำการประเมินและให้ข้อเสนอแนะ

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือ สป.มท. ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี ซึง่ที่ผ่านมาได้ยกระดับสู่รางวัลการบริหารจัดการคุณภาพฯ รวม 3 ครั้ง โดยครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลในหมวดที่ 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อมาครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัลหมวดที่ 2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2563 ได้รับรางวัลหมวดที่ 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ ซึ่งในการเข้ารับการประเมินปีนี้ ได้ยกระดับสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 หรือ PMQA 4.0 เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ทั้งนี้ ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ต่างมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อเข้ารับรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพสู่ระบบราชการ 4.0 ที่เปิดกว้างและทำงานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายการทำงานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ บูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ทุกระดับ (Collaboration) นำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digitalization) ระบบสื่อสารที่ทันสมัย การใช้ข้อมูลสำคัญในการบริหารและบริการ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม (Innovation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อีกด้วย

สำหรับการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ในวันนี้ ได้มีการนำเสนอประเด็นโดดเด่นในการพัฒนาของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อาทิ ผลสำเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดและการพัฒนาเชิงพื้นที่ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์ดำรงธรรม และระบบศูนย์กลางข้อมูลกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

 

กองสารนิเทศ สป.มท.

 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag